Naudojimosi taisyklės ir sąlygos

Taisyklių taikymas ir aiškinimas:

 1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetiniu puslapiu Sugrizk.lt (toliau – Puslapis) pagrindines sąlygas. Puslapį tvarko ir administruoja VšĮ „Sugrįžk LT“ (toliau – Mes arba Puslapio savininkas), įmonės kodas 305094622, el. pašto adresas info@sugrizk.lt
 2. Taisyklės yra sutartis tarp Jūsų (toliau – Jūs arba Naudotojas) ir Puslapio savininko dėl naudojimosi Puslapiu. Būtinai perskaitykite Taisykles prieš pateikiant asmeninė informaciją ar Puslapyje atliekant Jums reikšmingus veiksmus. Jums naudojantis puslapiu administracija laikys, kad Jūs esate susipažinęs su Taisyklėmis, sutinkate su jomis ir besąlygiškai bei neatšaukiamai įsipareigojate jų laikytis. Jei nesutinkate su naudojimosi Taisyklėmis – kreipkitės į Puslapio administraciją arba nesinaudokite Puslapiu.
 3. Naudojimasis Puslapiu šių Taisyklių prasme apima visus veiksmus, kuriuos Jūs atliekate ir galite atlikti naudodamiesi Puslapiu. Paslaugos (toliau – Paslaugos) šių Taisyklių prasme apima visus Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs galite atlikti Puslapyje, įskaitant, bet neapsiribojant skelbimų skelbimą, susipažinimą su Puslapyje esančiais skelbimais ir kita informacija, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.
 4. Registracija Puslapyje yra nemokama. Ieškodamas darbo skelbimų ar darbuotojų, Jūs galite nemokamai naudotis visomis laisvai prieinamomis Puslapio funkcijomis. Visos mokamos Puslapio funkcijos aktyvuojamos tik po Paslaugos apmokėjimo, nebent Jūs ir Puslapio savininkas susitariate kitaip. Jei Puslapio savininkas siūlo nemokamai išbandyti Paslaugą, užmokestis už šias Paslaugas nebus imamas.
 5. Dalis Puslapyje teikiamų Paslaugų yra teikiamos už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamos paslaugos, jų kaina ir užsakymo tvarka ir kitos sąlygos yra nurodytos Puslapyje, taip pat konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo formoje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuoroda į „Mokamas paslaugas“ apims tik tas Paslaugas, už kurias mokamas užmokestis.
 6. Be šių Taisyklių santykiams tarp Jūsų ir Portalo savininko reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Puslapyje, bei nusistovėjusi gera verslo praktika. Puslapio savininkas vienašališkai gali keisti Taisykles, registracijos sąlygas, Puslapį bei jo funkcijas, jame teikiamas Paslaugas, jų apmokestinimą.

Bendrosios sąlygos:

 1. Naudotojai Puslapyje gali talpinti, ieškoti ir peržiūrėti su darbo pasiūlymais ar darbo paieška susijusius skelbimus, kitą informaciją, pavyzdžiui, savo gyvenimo aprašymus ir pan. (toliau – Skelbimas) bei naudotis kitomis Paslaugomis. Be Skelbimų, Puslapyje gali būti skelbiama ir kita Puslapio savininko ir (ar) trečiųjų asmenų, tarp kurių gali būti ir Naudotojo konkurentų, informacija.
 2. Puslapio savininkas veikia kaip Skelbimų puslapio operatorius, tai yra jis teikia tik technines priemones informacijos patalpinimui Puslapio. Puslapio savininkas nedalyvauja darbuotojų suradimo, įdarbinimo ir kitose procedūrose, susijusiose su paskelbtais Skelbimais. Puslapio savininkas taip pat nėra jokių asmenų agentu, atstovu, tarpininku ir kt. Skelbimo paskelbimas yra laikomas jį paskelbusio asmens, bet ne Puslapio savininko pasiūlymu (oferta).
 3. Naudotojas, naudodamasis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis bei priimdamas Skelbimuose esančius pasiūlymus, veikia savarankiškai ir pats atsako už visas iš tokių veiksmų bei savo elgesio kylančias pasekmes bei prievoles.
 4. Visi pranešimai ir informacija tarp Naudotojo ir Puslapio savininko bus siunčiami elektroninėmis priemonėmis: Puslapio savininkui – adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Puslapyje, Naudotojui – adresais, nurodytais įvedant Skelbimo informaciją ir (ar) registracijos paskyroje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
 5. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Puslapį ir visą jo turinį, taip pat ir išimtinės teisės naudoti Puslapį ir jo turinį, įskaitant autorių teises, prekių ir paslaugų ženklus, dizainą, pavadinimus, logotipus, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Puslapio savininkui arba Puslapio savininkas teisėtai juo naudojasi.
 6. Bet koks Naudotojo ir (ar) trečiųjų asmenų atliekamas Puslapio turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas, dekompiliavimas, šifravimas, perprogramavimas, perkėlimas, nukreipimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Puslapio savininko leidimo ir (ar) nesilaikant Taisyklių yra intelektinės nuosavybės ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Naudotojams jų Skelbimų atžvilgiu tiek, kiek tai susiję su konkrečiu Naudotojo Skelbimu ir, kai Naudotojo veiksmai nepagrįstai nekeičia bei nedaro žalos Puslapio veikimui ir Puslapio savininko teikiamoms paslaugoms.
 7. Naudotojas sutinka, kad Puslapis turi teisę panaudoti Skelbimų informaciją Puslapio reklamos tikslais. Naudotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Naudotojo Puslapyje pateikiamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Puslapio duomenų bazės dalimi, taip pat būtų Puslapio savininko ir (ar) jo įgaliotų asmenų saugomi ir, įstatymų nustatytais būdais, naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Puslapio savininkas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir (ar) kitą Naudotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigoti mokėti Naudotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
 8. Naudodamasis Puslapiu ir Paslaugomis ir (ar) teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Puslapį Naudotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Puslapio savininkui šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir (ar) duomenis:
  1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
  2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Naudotojo pateiktos informacijos;
  3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija;

Naudotojo teisės ir pareigos:

 1. Puslapiu gali naudotis tiek registruoti, tiek neregistruoti Naudotojai. Kai kurios Paslaugos yra prieinamos tik registruotiems Naudotojams. Naudoto registracija (toliau – Registracija) atliekama suvedant savo duomenis (toliau – Prisijungimo duomenys) į Puslapyje esančią Registracijos formą arba prisijungiant kitais Puslapyje nurodytais būdais (socialinių tinklų pagalba ir pan.). Registracijos instrukcijos pateikiamos Registracijos formoje.
 2. Kiekvienas Naudotojas įsipareigoja:
  1. pateikti teisingą savo el. pašto adresą, telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, jei ji yra reikalinga naudojimuisi Puslapiu ir (ar) Paslaugomis, įskaitant ir Registraciją Puslapyje;
  2. nenaudoti Puslapio ir (ar) Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui, taip pat neatlikti veiksmų, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams;
  3. nenaudoti Puslapio ir (ar) bet kokio jo turinio (Skelbimai, kita informacija), su Puslapiu ir (ar) Puslapio savininku konkuruojančiai veiklai vykdyti bei plėtoti, įskaitant ir reklamą, kurioje minimi su Puslapio savininku tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir (ar) paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis ir (ar) jų produktus. Puslapio savininko konkurentais laikomi bet kokie asmenys, kurie kuria, rengia, valdo ar administruoja interneto svetaines, susijusias su darbo pasiūlymų skelbimais, taip pat su tokiais tiesioginiais konkurentais susiję asmenys. Puslapio savininkas turi teisę nurodyti Naudotojui savo konkurentus (įskaitant ir patį Naudotoją) ir tokie asmenys bus laikomi Puslapio savininko konkurentais šios nuostatos prasme;
  4. pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie savo pasiūlymus (t. y. teikiama informacija turi tinkamai apibūdinti darbo pasiūlymus, jų sąlygas ir pan.);
  5. užtikrinti, kad visa Naudotojo pateikiama informacija, įskaitant Skelbimus:
   1. nėra klaidinanti, įžeidžianti, apgaulinga ar neteisinga, taip pat neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
   2. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant darbuotojų teises, reklamą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus), taip pat trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių;
   3. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų, ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Puslapio veikimą, padaryti žalą kitiems Naudotojams ar jų turtui, riboti Puslapio savininko galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti Puslapiu ir (ar) Paslaugomis;
  6. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Puslapio naudotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Puslapio naudotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir (ar) ieškomas darbo vietas, su jomis susijusias sąlygas ir pan.;
  7. nekopijuoti Puslapio turinio (nebent tai leidžia Taisyklės ir (ar) Puslapyje siūlomos paslaugos/ produktai), nepašalinti autorių ar prekinių ženklų iš bet kokių Puslapio turinio kopijų, Puslapio turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti Puslapio turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš Puslapio parsisiųstame dokumente;
  8. nenaudoti jokių automatizuotų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga, duomenų peržiūrai ir (ar) išsaugojimui, Skelbimų ir kitos Puslapyje esančios informacijos sukūrimui, redagavimui, taip pat nenaudoti jokių priemonių, skirtų apdoroti Puslapio turinį ir (ar) dizainą, ir (ar) Paslaugas (įskaitant ir Skelbimų talpinimą), juos kopijuoti, dekompiliuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia standartiniai Puslapio funkcionalumai, nebent su Naudotoju raštu iš anksto būtų suderinta kitokia Puslapio ir (ar) Paslaugų naudojimo tvarka;
 3. Registruotas naudotojas taip pat įsipareigoja:
  1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save. Draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis;
  2. saugoti Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus – laiku juos atnaujinti, neperduoti jų neįgaliotiems tretiesiems asmenims, nedelsiant informuoti Puslapio savininką apie tokių duomenų praradimą. Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Naudotojo Prisijungimo duomenimis ir visos iš to kylančios pasekmės tenka Naudotojui;
  3. nedelsiant pranešti Puslapio savininkui apie galimą Prisijungimo duomenų neteisėtą atskleidimą ar neteisėtą naudojimą. Puslapio savininkas stengsis užkirsti kelią tolesniam neteisėtam Prisijungimo duomenų naudojimui, tačiau ji neprisiima atsakomybės dėl Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl Prisijungimo duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais;
 4. Naudotojas sutinka, kad Puslapyje po Registracijos jo pateikti duomenys, kurie pažymėti kaip vieši, būtų prieinami kitiems Naudotojams ir, kad Portalo savininkas nėra atsakingas už tokių duomenų panaudojimą.
 5. Naudodamasis bet kuria Paslauga, Naudotojas patvirtina, kad jis/ji:
  1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises teikti Skelbimus ir vykdyti su Skelbimais susijusius sandorius;
  2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse;
  3. supranta ir sutinka, kad Naudotojui sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Naudotojo ir Puslapio savininko sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
  4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Prisijungimo duomenys taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Naudotojui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Puslapio savininkas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Prisijungimo duomenų patikrinimą, tikrinti Naudotojo tapatybės, taip pat kad Puslapio savininkas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus;
  5. supranta ir sutinka, kad Puslapio savininkas tvarkytų ir valdytų Naudotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis;

Ieškantiems darbo:

 1. Registruodamasis Puslapyje, taip pat naudodamasis Puslapiu su tikslu ieškoti darbo pasiūlymų ir (ar) pasiūlyti savo kandidatūrą darbdaviams, Jūs sutinkate, kad Jūsų pateikti, su darbo paieška susiję duomenys, bus matomi arba dalinai matomi registruotiems Puslapio Naudotojams, ieškantiems darbuotojų.
 2. Jūs turite galimybę savo duomenis panaikinti arba padaryti juos neprieinamais darbdaviams, pasirinkdamas (-a) atitinkamą savo CV statusą. Jūs taip pat galite savo duomenis redaguoti, papildyti bei pašalinti bet kuriuo metu.
 3. Jūs prisiimate atsakomybę už pateiktą informaciją, kuri privalo atitikti tikrovę bei sutinkate atsakyti už žalą ir nuostolius, kurie gali kilti dėl melagingos informacijos pateikimo.
 4. Jūsų duomenys nebus skelbiami šalims, nesusijusioms su Puslapio paslaugų teikimu.
 5. Siekiant darbdaviams teikti tik teisingą ir aiškią informaciją Jūsų duomenys, prieš pateikiant juos darbdaviams, gali būti patikrinti Puslapio savininko atstovų.
 6. Puslapio savininkas turi teisę kaupti, saugoti, redaguoti, tvarkyti bei perduoti darbdaviams pateiktus duomenis ir naudoti juos darbdavių poreikiams, susijusiems su darbuotojų paieška. Puslapio savininkas turi teisę ištrinti neatitinkančius tikrovės ar netinkamai užpildytus duomenis, o taip pat ištrinti Jūsų CV dėl netinkamų Jūsų veiksmų darbdavių, sistemos ar susijusių su Paslaugų teikimu šalių atžvilgiu, dėl kurių minėtos šalys gali patirti turtinę ar neturtinę žalą.
 7. Puslapio savininkas neatsako už žalą, kuri galėtų atsirasti dėl Puslapyje registruotų ir darbuotojų ieškančių įmonių siūlymų, pažadų ar kitų, su įdarbinimu susijusių veiksmų.
 8. Puslapio savininkas neįsipareigoja Jūsų įdarbinti, darbo pasiūlymus portale teikia trečiosios šalys, t. y. Puslapio paslaugomis besinaudojantys darbdaviai.

Taisyklių taikymas ir aiškinimas:

 1. Registruodamasis Puslapyje, taip pat naudodamasis Puslapiu su tikslu teikti darbo pasiūlymų ir (ar) pasiūlyti darbą, Jūs kaip darbdavys ar jo atstovas patvirtinate, kad turite įgaliojimus atstovauti įmonę ir sutikti su šiomis Taisyklėmis, o Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys apie įmonę yra teisingi, tikslūs ir išsamūs.
 2. Užregistruota įmonė tampa savo Prisijungimo duomenų valdytoja. Įmonė pati užtikrina savo Prisijungimo duomenų saugumą ir visiškai atsako už asmenų, prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus.
 3. Skelbimus privalote talpinti Taisyklėse ir (ar) Skelbimo talpinimo formoje ir (ar) kitur Puslapio nustatyta tvarka. Talpindamas Skelbimą, prisiimate visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis patvirtinate ir garantuojate, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
 4. Talpindamas Skelbimą, taip pat jį redaguodamas, atnaujindamas ar pan., privalote juos skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse, skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis, neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir (ar) žodžių sekomis.
 5. Talpinant skelbimus ar naudodamiesi Puslapio duomenų baze, kandidatams privalote suteikti teisingą informaciją apie siūlomą darbą, įskaitant informaciją apie pačios įmonės veiklą, pozicijos darbo turinį, reikalavimus keliamus kandidatams, siūlymus kandidatams, kontaktinę informaciją.
 6. Lygių galimybių įstatymas darbo skelbimuose draudžia teikti pirmenybę kandidatams ar juos diskriminuoti įvairiais Lygių galimybių įstatyme nurodytais diskriminacijos pagrindais (lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos), todėl Jūs įsipareigojate talpinti tik šio įstatymo nepažeidžiančius Skelbimus.
 7. Portale draudžiama publikuoti Skelbimus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams, o taip pat erotinio pobūdžio ar kitaip prieštaraujančius nusistovėjusioms moralinėms normoms darbo skelbimus.
 8. Vienai siūlomai darbo vietai galima publikuoti tik vieną Skelbimą. Skelbiant du ar daugiau tarpusavyje panašius Skelbimus, iš jų aprašymų turi aiškiai matytis, kuo siūlomos darbo pozicijos skiriasi viena nuo kitos. Draudžiama vieną Skelbimą naudoti 2 (dviem) ar daugiau skirtingų pareigybių darbuotojams ieškoti. Draudžiama keisti pareigas Skelbimo galiojimo metu. Pareigų pavadinimo korekcijos leidžiamos tik tokios, kai po korekcijų iš esmės nepasikeičia ieškomo darbuotojo pareigos. Pratęsiant negaliojantį (paskelbtą seniau nei prieš 30 d.) Skelbimą, pareigų pavadinimo keitimas nėra apribojamas.
 9. Jei tai pačiai pozicijai ieškomi darbuotojai skirtinguose miestuose, kiekvienam miestui pasiūlymus reikia publikuoti atskiruose Skelbimuose. Skelbime nurodomas tik tas miestas, kuriame yra darbo vieta. Jei darbo vieta yra neapibrėžta ar neaiški, reikia nurodyti darbo vietą „Visa Lietuva“.
 10. Įvedant Skelbimą, kontaktinį el. pašto adresą privalote nurodyti tik tam skirtame laukelyje. Draudžiama Skelbime nurodyti bet kokį kitą kandidatavimo būdą nei kandidatavimas per Puslapio sistemą. Draudžiama nurodyti kontaktinius duomenis tam neskirtuose laukeliuose. Kandidatavimai vyksta spaudžiant mygtuką „Siųsti CV“, esantį kiekvieno skelbimo apačioje.
 11. Įsigijus mėnesio ar ilgesnio laikotarpio skelbimų publikavimo paslaugą, galite talpinti ne daugiau 10 (dešimties) Skelbimų per ataskaitinį mėnesį. Neišnaudojus Skelbimų limito, jis nėra atnaujinamas ir (ar) perkeliamas kitam laikotarpiui. Jei su Puslapio savininku sudarėte paslaugų sutartį, kurioje nurodytas kitas mėnesio skelbimų limitas, reikia vadovautis sutartyje nurodytu limitu.
 12. Puslapį galite naudoti tik darbuotojų paieškos savo įmonei ar jos filialui tikslais. Gautus kandidatų asmens duomenis privalote naudoti nepažeisdami Lietuvos Respublikos įstatymų, išskirtinai tik kandidatų įdarbinimo tikslais. Draudžiama be atskiro Puslapio savininko leidimo Puslapyje gautą informaciją apie kandidatus suteikti tretiesiems asmenims, jei to nereikalauja įstatymai.
 13. Jūs įsipareigojate atlyginti žalą, kurią dėl Jūsų kaltės patirtų Puslapio savininkas ar Naudotojai.

Puslapio savininko teisės ir pareigos:

 1. Puslapio savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Puslapio Naudotojo Skelbimus ar bet kokią kitą Naudotojo pateiktą informaciją, ar padaryti Skelbimus (informaciją) nematomus, taip pat panaikinti Naudotojo registraciją, blokuoti, koreguoti ar redaguoti Naudotojo Skelbimus ir informaciją duomenis, apriboti arba nutraukti Naudotojo teisę ar galimybę naudotis Puslapiu, jei, Puslapio savininko nuomone, Naudotojas:
  1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, taip pat teisės aktuose;
  2. pateikė neteisingą, netikslią, ne visą ir (ar) klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis;
  3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Puslapyje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Puslapio savininko nuomone, netinkamai elgiasi;
  4. Puslapio savininko nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) Puslapio atnaujinimo darbai;
  5. to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
  6. Puslapio savininkas įtaria, kad Naudotojas, naudodamasis paslaugomis, sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Naudotojų saugumui;
  7. Naudotojas, naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Puslapiu, daro žalą Puslapio savininkui, įskaitant, bet neapsiribojant, Puslapio savininko geram vardui ir (ar) reputacijai arba tai yra reikalinga, siekiant apginti Puslapio savininko ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
  8. Puslapio savininko nuomone, Naudotojas registraciją atlieka ir (ar) Puslapiu naudojasi ir (ar) gali panaudoti su Puslapio ir (ar) Puslapio savininko veikla tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojančiai veiklai vykdyti;
  9. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais;
 2. Puslapio savininkas turi teisę bet kada stebėti Naudotojo veiksmus Puslapyje, įskaitant Naudotojo Skelbimų stebėjimą. Tačiau ši teisė nereiškia Puslapio savininko pareigos tikrinti ir (ar) šalinti trečiųjų asmenų Skelbimus ar kitą informaciją. Naudodamas teisėtas priemones, Puslapio savininkas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Naudotojas informuojamas Naudotojo nurodytu el. paštu. Puslapio savininko teisė taikyti sankcijas neatleidžia Naudotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos Paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra grąžinami.
 3. Puslapio savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra keisti Puslapį ir (ar) Paslaugas (jų dalis), pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus tam, kad Puslapiu būtų patogiau naudotis, keisti Puslapio funkcijas ir bet kokią kitą informaciją, taip pat ir Naudotojo pateiktą informaciją. Puslapio savininkas nebus laikomas atsakingas už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Naudotojui.
 4. Naudotojui patalpinus Skelbimą, taip pat įvedus duomenis, tačiau nepatalpinus Skelbimo (pavyzdžiui, pradėjus Skelbimo įdėjimo veiksmus, bet jų neužbaigus ar pan.), Puslapio savininkas turi teisę elektroniniu paštu ir (ar) SMS žinute siųsti informacinius pranešimus, susijusius su Naudotojo Skelbimu ir (ar) veiksmais (pavyzdžiui, informaciją apie užklausas dėl Skelbimo, susidomėjimo skelbimu statistiką, peržiūras, priminimą, kad Skelbimo įdėjimas yra nebaigtas ar panašaus pobūdžio informaciją, susijusią išimtinai su Naudotojo pateiktu Skelbimu). Pranešimai Naudotojui yra siunčiami visą Skelbimo galiojimo laikotarpį, Puslapio savininko nustatytu periodiškumu.
 5. Puslapio savininkas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Puslapio veiklą.
 6. Puslapio savininkas turi teisę Puslapyje, taip pat ir greta Naudotojo Skelbimo ar kartu su juo, skelbti bet kokią savo ar trečiųjų asmenų, įskaitant ir asmenų, konkuruojančių su Naudotoju, informaciją ir (ar) Skelbimus.
 7. Puslapio savininkas gali be atskiro pranešimo Naudotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų, įskaitant, bet neapsiribojant Puslapio, Puslapio duomenų bazių ir (ar) bet kokių Puslapio dalių ir (ar) su Puslapiu susijusių Paslaugų perleidimu.
 8. Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Puslapio savininkas įsipareigoja saugoti vartotojų duomenis, remiantis reglamento 5 straipsnio 1 dalies b punktu rinkti tik Puslapio tikslui skirtus duomenis, remiantis 1 dalies c punktu rinkti  tiek duomenų kiek užtenka siekti Puslapio tikslui.

Mokamos paslaugos:

 1. Apmokėti už Paslaugas, priklausomai nuo jų pobūdžio ir kainos, galima banko pavedimu, kredito kortele ar kitu Puslapio savininko nurodytu būdu. Konkretus mokėjimo būdas nurodomas užsakant Paslaugą. Naudotojas supranta ir sutinka, kad Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Naudotojas sumoka Puslapio savininkui už Mokamas paslaugas Puslapyje nurodyta tvarka. Puslapio savininkas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką. Laikoma, kad Naudotojas apmokėjo už Mokamą paslaugą, kai Puslapio savininkas faktiškai gauna Naudotojo mokėjimą. Naudotojui pareikalavus, Puslapio savininkas pateiks tokį Paslaugų teikimą pagrindžiančią sąskaitą Naudotojui.
 2. Apribojus ar sustabdžius Naudotojo galimybę naudotis Mokamomis paslaugomis ar Naudotojui negavus ar laiku negavus Mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių, nei Naudotojo įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, bei atvejus, nurodytus šių taisyklių 7.3. punkte, taip pat kitus atvejus, kai išimtis numatyta Taisyklėse, Puslapio savininkas, Naudotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Naudotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamų paslaugų, analogiškų nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
 3. Puslapio savininkas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Naudotojas, besinaudojantis Mokamomis paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią el. paštu ir (ar) kitokiu pranešimu, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju Puslapio savininkas gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Naudotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
 4. Užmokestis už Skelbimus ir kitą turinį, kurie buvo panaikinti ir (ar) pašalinti dėl to, jog Naudotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas.

Asmens duomenys:

 1. Puslapio savininkas turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau, naudojantis Puslapiu, Naudotojo – fizinio asmens pateiktus ar Puslapio savininko kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaudamasis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. Puslapio savininkas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.
 2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Naudotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamo turto pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Naudotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje bei tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais. Puslapio savininkas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir, esant poreikiui, pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.
 3. Naudotojas Puslapyje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Šie asmens duomenis gaunami tiesiogiai iš Naudotojo.
 4. Pateikdamas Asmens duomenis Naudotojas:
  1. suteikia teisę Puslapio savininkui valdyti ir tvarkyti Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Puslapio savininkui valdyti ir tvarkyti Naudotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, taip pat reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Naudotojo Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį;
  2. pareiškia, kad jis/ ji pateikia savo asmens duomenis patalpinimui Puslapyje laisva valia ir sutinka, kad jo/ jos pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Puslapio duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo/jos paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Puslapio savininko įgalioto asmens;
  3. sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo kontaktinius duomenis (tel. numerį, el. pašto adresą ir kt.) bei duomenis apie save Puslapyje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai).
 5. Puslapio savininkas, tvarkydamas Asmens duomenis:
  1. naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie Paslaugas, Puslapio funkcionalumo patobulinimus pateikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;
  2. neteiks Asmens duomenų tretiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;
  3. turės teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Naudotojo įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms), taip pat teikti Asmens duomenis tretiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai;
 6. Puslapio savininkas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko Naudotojo asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris.
 7. Naudotojo duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi laikantis tokių taisyklių:
  1. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Naudotojo duomenys Puslapio duomenų bazėje yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo paskutinio Naudotojo prisijungimo prie paskyros dienos;
  2. Puslapio savininkas sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros gauna: a) tiesiogiai iš Naudotojų, jiems išreiškus sutikimą gauti Portalo savininko tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, bei iš Naudotojų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo;
  3. Puslapio savininkas gali derinti turimą informaciją apie Naudotoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Naudotojui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas Paslaugas, kurios gali būti aktualios Naudotojui.
 8. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Naudotojas taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.
 9. Puslapio savininkas, gavęs iš Naudotojų kontaktinius asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą), šiuos duomenis naudos be atskiro Naudotojo sutikimo naudos tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai. Naudotojas gavęs tokį Puslapio savininko pranešimą, gali nesutikti su jo duomenų tolimesniu naudojimu.
 10. Naudotojas gali nesutikti dėl tiesioginės rinkodaros pasiūlymų ir jų atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą Puslapio savininką el. laišku info@sugrizk.lt. Puslapio savininkas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Naudotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
 11. Jei Naudotojas duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), jis duoda sutikimą šiose interneto tarnybose ir socialiniuose tinkluose pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam teikti Puslapio savininko pasiūlymus. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Taisyklių nustatyta tvarka.
 12. Naudotojui registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Naudotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
 13. Naudotojas, pateikęs Puslapio savininkui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.
 14. Naudotojas prašymus dėl naudotojo Asmens duomenų, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą el. paštu, nurodytu Puslapio kontaktuose). Atsakymus į tokius Naudotojo paklausimus Puslapio savininkas stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Naudotojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Naudotojui priimtina forma. Atsakymas Naudotojui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus.
 15. Puslapio savininkas neteiks Asmens duomenų, jei Naudotojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Naudotojui.

Informacijos apsaugos priemonės:

 1. Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui bei apsaugai nuo nesankcionuoto įsilaužimo ar neteisėto duomenų sunaikinimo, taikomos būtinos organizacinės ir techninės priemonės. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Naudotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Puslapio savininkas negali garantuoti ir negarantuoja jokios Naudotojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.
 2. Puslapio savininkas primena, jog Jūs pats atsakote visų Prisijungimo duomenų slaptumą ir prašo Jus būti atsargiam juos naudojant ar atskleidžiant. Puslapio savininkas Jums rekomenduoja visiškai atsijungti nuo naršyklės baigus darbą, ypač tais atvejais, kai naudojatės viešai prieinamu kompiuteriu (pavyzdžiui, interneto kavinėje, bibliotekoje).
 3. Puslapio savininkas Asmens duomenis saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir nurodytiems tikslams įgyvendinti. Naudotojo duomenys, įskaitant ir duomenis surinktus, tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo jo prisijungimo prie paskyros dienos arba nuo Naudotojo paskyros panaikinimo. Susirašinėjimas su Naudotoju saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Naudotojui atnaujinus duomenis (pavyzdžiui Naudotojui savo paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali Naudotojo informacija.

Atsakomybės ribojimas:

 1. Naudotojas sutinka, kad Puslapio savininkas nėra ir nebus atsakingas už:
  1. Puslapio ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Puslapio savininko kaltės ir todėl neatsako už Naudotojo ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą;
  2. jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Naudotojas naudodamasis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, publikuodamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją;
  3. dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Naudotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Naudotojui negalint naudotis Mokamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas paslaugas Naudotojui nėra grąžinimas;
  4. Puslapyje esančių Skelbimų ir kitos informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Puslapio savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Naudotojui ar tretiesiems asmenimis.
 2. Puslapio savininkas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Puslapį, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus ir Puslapio duomenų bazės techninį palaikymą.
 3. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Puslapis ir (ar) Paslaugos yra pateikiamos be jokių papildomų Puslapio savininko patvirtinimų ar garantijų, kad Puslapis veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Naudotojui ir tretiesiems asmenims.
 4. Naudotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Naudotojui naudojantis Portalu ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
 5. Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Puslapio savininkui nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Naudotojas naudojosi Puslapio ir (ar) Paslaugomis.
 6. Jei Puslapio savininkas negali būti atleistas nuo atsakomybės, Puslapio savininko atsakomybė Naudotojui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 29 (dvidešimt devynių) eurų suma. Puslapio savininko atsakomybės dydžio ribojimas yra susijęs su siūloma Paslaugų kaina ir teikiamų paslaugų pobūdžiu.
 7. Puslapio savininkas neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.

Taisyklių keitimas:

 1. Puslapio savininkas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Puslapio savininkas praneš Naudotojui apie Taisyklių pakeitimus, paskelbdamas apie tai Puslapyje. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Puslapyje.
 2. Naudodamasis Paslaugomis ar Puslapiu po to, kai įsigalioja Taisyklių pakeitimai, Naudotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.
 3. Iki Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

Baigiamosios nuostatos:

 1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Visi tarp Puslapio savininko ir naudotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose. Ginčai, kilę tarp Puslapio savininko ir Naudotojų, sprendžiami Puslapio savininko buveinės vietos teisme.
 3. Naudotojas – vartotojas prašymą ir (ar) skundą dėl Puslapio veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Puslapio savininkui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu info@sugrizk.lt. Nesutikdamas su Puslapio savininko atsakymu, Naudotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Naudotojas patvirtins, kad sutinka su jomis, ir galios visą santykių tarp Naudotojo ir Puslapio savininko laiką.